Φοιτητικά Στούντιο Διαμερίσματα Εκτός Σχεδίου Προς Πώληση Σε Πανέμορφη Ανάπτυξη Στην Πάτρα

Πλ. Γεωρ. Α 15
Διαμέρισμα • 1 μπάν. • αναφ: GreeceWndrw
250.000 €
Welcome to Patra, Greece, where coastal serenity meets contemporary living in our luxurious student studio apartments nestled within a brand-new development due for completion in 2025. Indulge in the tranquil ambiance of seaside living as you embrace the breathtaking vistas of the azure Aegean Sea right from your studio apartment. Each unit is meticulously designed to maximize space and comfort, offering a modern retreat for residents seeking the perfect blend of sophistication and relaxation. Our development boasts a plethora of amenities tailored to elevate your lifestyle. Stay active and invigorated in our state-of-the-art gym, where cutting-edge equipment and personalized fitness programs await. Unwind with friends and neighbors at our chic bar, the perfect spot to socialize and savor refreshing cocktails against the backdrop of spectacular sunset views over the Mediterranean horizon. Beyond the captivating allure of the sea, our studio apartments promise an exceptional investment opportunity. Enjoy peace of mind with our guaranteed 5% return on investment for the first five years, ensuring a secure and lucrative venture in the heart of Prata's burgeoning real estate market. Whether you seek a serene coastal retreat, a savvy investment opportunity, or both, our studio apartments in Patra offer the quintessential blend of luxury, comfort, and convenience. Embrace a lifestyle defined by unparalleled elegance and coastal charm in one of Greece's most coveted destinations. Experience the allure of seaside living like never before.

Χώροι

Μπάνια1
Το Ανέσεις εξάγεται με τεχνητή νοημοσύνη.
Γυμναστήριο

Πλ. Γεωρ. Α 15, Πάτρα

Αθλητικό κέντρο
Γυμνάσιο
Δημοτικό σχολείο
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα